Music

 

Laila Tov (S. Salhov) – Shay Salhov (sax), Gary Wang (bass), Ronen Itzik (drums)


The Rascal (S. Salhov) – Shay Salhov (sax), Gary Wang (bass), Ronen Itzik (drums)

 

Cherokee (R. Noble) – Shay Salhov (sax), Rainer Boehm (piano)

 

Free Improvisation – Shay Salhov (sax), Ziv Ravitz (drums)

Jazz Saxophonist